Úvod
  Společnost
RMT VZ, a.s.
  Náplň činnosti
a rozsah služeb
  Kontaktní
a obchodní údaje
  Odborné
komentáře
  Zajímavosti
 
 
  Poslední aktualizace:
17. 1. 2012

 

 
 


Nabídka prací pro:

- pracovníky pojišťoven

- pracovníky makléřských společností

- specialisty podnikových risk managementů (hodnocení chemických a průmyslových rizik)

- ekology průmyslových podniků

- pro všechny ostatní

 

 

PRO PRACOVNÍKY POJIŠŤOVEN

HODNOCENÍ DOKUMENTACE VYŽADOVANÉ ZÁKONEM č. 353/1999 Sb.

- expertní zhodnocení vypracované dokumentace klienta v písemné a elektronické formě podle dohodnutých parametrů. Tato zpráva bude obsahovat všechny požadované podklady pro uzavření pojištění dle zákona č. 353/1999 Sb.

SUPERVIZE ZAKÁZEK S EKOLOGICKOU ŠKODOU

Komplexní odborný dohled nad likvidací "pojistné události" se vzniklou škodou na životním prostředí. Při vzniku pojistné události se škodami na životním prostředí Vám zajistíme odborný servis který zahrnuje:

- odborné konzultace pro likvidátory těchto pojistných událostí

- odborné zastupování při jednání s orgány státní zprávy jako např. ČIŽP a firmami realizujícími nápravná opatření

- účast na kontrolních dnech v průběhu likvidace

- oponentura realizačních projektů - výběr vhodných metod

- kontrola prováděných sanačních prací přímo na místě zajistí jejich efektivitu a dodržování schváleného projektu

- kontrola navrženého způsobu likvidace vzniklých odpadů a nebezpečných látek vč. dohledu nad jejich uložením popř. výběr vhodného způsobu zneškodnění

- kontrola požadovaného finančního plnění pojišťovny vůči skutečně provedeným pracím na likvidaci škodní události

POSUZOVÁNÍ POJISTNÉ OCHRANY EKOLOGICKÉHO POJIŠTĚNÍ

- vypracování podkladů požadovaných pro uzavření tohoto druhu pojištění s pojišťovnou (včetně specifikace klientem požadovaných návrhů, které mu předepisuje uzavřená smlouva s objednatelem)

- v odborných jednáních při pojišťování ekologických škod Vám nabízíme poradenskou odbornou činnost

- v případě , že klient nárokuje úhradu ekologické škody, která vznikla následkem pojistné události, posoudíme rozsah a způsob provedení následných opatření na zmírnění škody, posoudíme velikost a finanční nároky nastalé ekologické havárie, doporučíme co nejefektivnější způsob odstranění následků havárie včetně jejího zabezpečení od realizace až po zprostředkování uložení na deponii (dle charakteru nebezpečné látky) nebo po zprostředkování likvidace v příslušné spalovně odpadů

- jsme připraveni přistoupit na jakékoli Vámi požadované nároky na zabezpečení z hlediska dalšího šíření informací , které budou předmětem naší spoluprácezpět

 

 

PRO MAKLÉŘE

HODNOCENÍ PODNIKŮ PRO POJIŠTĚNÍ - ODPOVĚDNOST A MAJETEK

- vypracování rizikové zprávy pro Vašeho pojištěného klienta dle specifických požadavků Vaší pojišťovny, nebo pojišťovny, v níž je umístěno pojištění pojistné ochrany Vašeho klienta (způsob zabezpečení, stanovení PML, MML, stanovení požárních komplexů a odstupových vzdáleností posuzovaných objektů, výpočet a přepočet ceny objektů kubickou metodou na novou hodnotu dle metodiky ČP, zhodnocení požárního zabezpečení a účinnosti zásahu požárních útvarů, zhodnocení zabezpečení objektů, popis a vytipování nejrizikovějších míst v technologii výroby a doporučení na přijetí opatření pro minimalizaci zjištěného rizika )

- expertní posouzení vzniklé pojistné události z hlediska analýzy příčin vzniku

- vypracování podkladů požadovaných pojišťovnou pro likvidaci nastalé pojistné události, (přepočítání a aktualizace cen (dle koeficientů ČSÚ) movitého i nemovitého majetku klienta, expertní posouzení vzniklé pojistné události z hlediska příčin vzniku, atd.)

- nabízíme Vám před uzavřením pojistné smlouvy vypracování všech Vámi požadovaných podkladů, které jsou potřeba pro vypracování nabídky nebo poptávky na zajištění pojistné ochrany nového nebo stávajícího klienta ( riziková zpráva, přepočítání nemovitého i movitého majetku dle platných koeficientů ČSÚ, provést kontrolu aktuálního seznamu hmotného a nehmotného majetku, který je předmětem pojištění)

- závazně se zúčastnit Vámi pořádaného školení o stávajících a nově nabízených produktech Vaší pojišťovny, které by mohly souviset s naší dohodnutou smluvní činností

- všechny námi vypracované podklady předat smluvní straně ve vytištěné a elektronické podobě, zajistit důvěrnost informací a dodržení morálního kodexu při jednání s klientem ve Vaší přítomnosti a nebo při jednání s klientem na základě Vámi vydané plné moci

HODNOCENÍ DOKUMENTACE VYŽADOVANÉ ZÁKONEM č. 353/1999 Sb.

- expertní zhodnocení vypracované dokumentace klienta v písemné a elektronické formě podle dohodnutých parametrů. Tato zpráva bude obsahovat všechny požadované podklady pro uzavření pojištění dle zákona č. 353/1999 Sb.

POSUZOVÁNÍ POJISTNÉ OCHRANY EKOLOGICKÉHO POJIŠTĚNÍ

- vypracování podkladů požadovaných pro uzavření tohoto druhu pojištění s pojišťovnou (včetně specifikace klientem požadovaných návrhů, které mu předepisuje uzavřená smlouva s objednatelem)

- v odborných jednáních při pojišťování ekologických škod Vám nabízíme poradenskou odbornou činnost

- v případě , že klient nárokuje úhradu ekologické škody, která vznikla následkem pojistné události, posoudíme rozsah a způsob provedení následných opatření na zmírnění škody, posoudíme velikost a finanční nároky nastalé ekologické havárie, doporučíme co nejefektivnější způsob odstranění následků havárie včetně jejího zabezpečení od realizace až po zprostředkování uložení na deponii (dle charakteru nebezpečné látky) nebo po zprostředkování likvidace v příslušné spalovně odpadů

- jsme připraveni přistoupit na jakékoli Vámi požadované nároky na zabezpečení z hlediska dalšího šíření informací , které budou předmětem naší spolupráce

SUPERVIZE ZAKÁZEK S EKOLOGICKOU ŠKODOU

Komplexní odborný dohled nad likvidací "pojistné události" se vzniklou škodou na životním prostředí. Při vzniku pojistné události se škodami na životním prostředí Vám zajistíme odborný servis který zahrnuje:

- odborné konzultace pro likvidátory těchto pojistných událostí

- odborné zastupování při jednání s orgány státní zprávy jako např. ČIŽP a firmami realizujícími nápravná opatření

- účast na kontrolních dnech v průběhu likvidace

- oponentura realizačních projektů - výběr vhodných metod

- kontrola prováděných sanačních prací přímo na místě zajistí jejich efektivitu a dodržování schváleného projektu

- kontrola navrženého způsobu likvidace vzniklých odpadů a nebezpečných látek vč. dohledu nad jejich uložením popř. výběr vhodného způsobu zneškodnění - kontrola požadovaného finančního plnění pojišťovny vůči skutečně provedeným pracím na likvidaci škodní událostizpět

 

 

PRO PODNIKOVÉ RM

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VYŽADOVANÉ ZÁKONEM č. 353/1999 Sb.

- vypravování veškeré dokumentace vyžadované zákonem pro podniky kategorie A a B

- revize dokumentace a její aktualizace

- implementace požadavků státní správy k Vaší bezpečnostní dokumentaci

- konzultační a poradenská činnost

ANALÝZY ZDROJŮ RIZIKA ZHODNOCENÍ VLIVU LIDSKÉHO ČINITELE

Hodnocení vlivu lidského faktoru v kontextu zákona č. 353/199 Sb. a metodických pokynů a směrnic EU

- kvantitativní analýza metodikou HAZOP nebo What if

- kvalitativní zhodnocení metodikou HRA (Human Reliability Assessment)

- navrhneme vhodný metodický postup pro každý konkrétní případ

MODELOVÁNÍ NÁSLEDKŮ CHEMICKÝCH HAVÁRIÍ

Určení jejich dosahu (látky toxické, výbušné, hořlavé) a . K modelování využíváme:

- základní hodnocení metodikou "IAEA TEC DOC"

- "DOWs Fire and Explosion Index".

- pokud hodnocení těmito metodami ukáže potřebu hlubšího hodnocení dojde k vytvoření scénářů pomocí stromů poruch FTA a stromů událostí ETA a zhodnocení těchto scénářů metodikou EPA (hořlavé, výbušné)

- modelování konkrétního případu úniku toxických látek pomocí software ALOHA

ZHODNOCENÍ VLIVU HAVÁRIE NA SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, OSOBY A MAJETEK TŘETÍCH OSOB

- definice a vyčíslení možných následků havárie na Vašem zařízení na podzemní a povrchovou vodu, ekosystémy, půdu …..

- zhodnocení a vyčíslení možných škod na zdraví a majetku třetích osob

Pozn.: Při všech uvedených analýzách a hodnoceních používáme metodické postupy a software, který nejlépe vyhovuje konkrétnímu řešenému případu. Výše uvedené metody jsou jen nejčastěji používané a všeobecně nejznámější.

 

 

ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI ZAŘÍZENÍ

Poskytujeme odbornou konzultační a poradenskou činnost při zvyšování bezpečnosti zařízení, která mohou způsobit havárii spojenou s únikem nebezpečných látek. Analýza umožňuje:

- odhalit ve stávající nebo nově budované technologii výroby kritická místa , která je nutno řešit z důvodu možnosti vzniku havárie včetně havárie závažné

- zhodnotit účinnosti stávajících nebo dosud navrhovaných preventivních opatření

- navrhnout opatření ke zmírnění následků havárií

- navrhnout vhodné způsoby monitoringu a to jak technologických prvků, bezpečnosti (požární čidla, plynová signalizace apod.) tak i monitoring povrchových a podzemních vod a ovzduší

ZPRACOVÁNÍ HAVARIJNÍCH PLÁNŮ DLE ZÁKONA č. 353/1999 Sb.

Nabízíme zpracování komplexní dokumentace zahrnující všechny požadavky zákonem vyžadované požadavky na havarijní plány

- vnitřní havarijní plán

- vnější havarijní plánzpět

 

 

PRO PODNIKOVÉ EKOLOGY

ZPRACOVÁNÍ HAVARIJNÍCH PLÁNŮ DLE ZÁKONA č. 254/2002 Sb.

Havarijní plány, dříve také označované jako "plány opatření pro případ znečištění povrchových a podzemních vod" jsou zpracované na základě požadavků § 39 - §42 "vodního zákona".
Nabízíme:

- vypracování

- revize

- aktualizace

a navrhneme Vám vhodná opatření a monitorovací systémy pro snížení nebezpečí úniku kontaminace do povrchových a podzemních vod.

PRŮZKUMY ZNEČIŠTĚNÍ A VČETNĚ "STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ"

- průzkumy znečištění vod a zemin

- projekce a řízení sanačních prací

- analýzy rizika dle metodických pokynů MŽP

HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- posudky a dokumentace E.I.A.

HYDROGEOLOGICKÉ A GEOLOGICKÉ POSUDKY A PRŮZKUMY

- odběry vzorků a analýzy v akreditované laboratoři a jejich vyhodnocení

- návrh, vybudování a provoz monitorovacích systémů

- projektování, sled, řízení a vyhodnocování geologického a hydrogeologického průzkumu

- průzkumné a posudkové hydrogeologické činnosti pro skládkování

- vyhledávání a budování nových zdrojů podzemní vody

- návrhy PHO vodních zdrojů včetně jejich revizízpět

 

 

PRO VŠECHNY OSTATNÍ

V případě Vašeho zájmu Vám zašleme písemně či elektronicky celou nabídku služeb a prací naší společnosti - office@rmtvz.czzpět